Chronological List of Presidents and Dean

Presidents under Former System

Dean of Faculty of Engineering

Shigeji Komizo

Iwatarou Matsumoto

Tadao KITAZAWA

Susumu KUBO

The 1st President

Shigeji Komizo

Dec.1922 - Mar.1932

The 2nd President

Iwatarou Matsumoto

Mar.1932 - Mar.1941

The 3rd President

Tadao KITAZAWA

Mar.1941 - Jul.1943

The 4th President

Susumu KUBO

Jul.1943 - Mar.1951

Susumu KUBO

Yoshitane ISHIGURO

Teiichirou TAKASUGI

Ryouichi MATSUDA

The 1st Dean

Susumu KUBO

May 1949 - Feb.1952

The 2nd Dean

Yoshitane ISHIGURO

Feb.1952

The 3rd Dean

Teiichirou TAKASUGI

Feb.1958 - Feb.1960

The 4th Dean

Ryouichi MATSUDA

Feb.1960 - Feb.1962

Taizo KUME Yoshihiko SUZUKI Kenichi ARAKI Yoshitane ISHIGURO

The 5th Dean

Taizo KUME

Feb.1962 - Mar.1965

The 6th Dean

Yoshihiko SUZUKI

Apr.1965 - Mar.1967

The 7th Dean

Kenichi ARAKI

Apr.1967 - Mar.1969

The 8th Dean

Yoshitane ISHIGURO

Apr.1969 - Mar.1971

Koukichi NITTA Kenichi ARAKI Takashi SOEDA Hiroshi OKITSU

The 9th Dean

Koukichi NITTA

Apr.1971 - Apr.1977

The 10th Dean

Kenichi ARAKI

Apr.1977 - Apr.1978

The 11th Dean

Takashi SOEDA

Apr.1978 - Jan.1982

The 12th Dean

Hiroshi OKITSU

Jan.1982 - Jan.1988

Tadashi TANAKA Tadatoshi OTA Kiyoshi KOHNO Takashi MORIYOSHI

The 13th Dean

Tadashi TANAKA

Jan.1988 - Jan.1990

The 14th Dean

Tadatoshi OTA

Jan.1990 - Mar.1991

The 15th Dean

Kiyoshi KOHNO

Mar.1991 - Apr.1995

The 16th Dean

Takashi MORIYOSHI

May 1995 - Apr.1999

Hiroshi KAWAKAMI Toshio YOSHIMURA Yoneo YANO Masuo FUKUI

The 17th Dean

Hiroshi KAWAKAMI

May 1999 - Apr.2001

The 18th Dean

Toshio YOSHIMURA

May 2001 - Apr.2003

The 19th Dean

Yoneo YANO

May 2003 - Apr.2007

The 20th Dean

Masuo FUKUI

May 2007 - Mar.2009

Tokuo OHNISHI Junichiro FUKUTOMI  第23代工学部長河村保彦 hashizume150-194.png 

The 21th Dean

Tokuo OHNISHI

Apr.2009 - Mar.2013

The 22th Dean

Junichiro FUKUTOMI

  Apr.2013 - Mar.2014   

The 23th Dean

Yasuhiko KAWAMURA

  Apr.2014 - Aug.2017    

The 24th Dean

Masaki HASHIZUME

  Sep.2017 - Mar.2020